Bioenergy Studies Dergisi’nde Yayınlanacak Tam Metinlerin Hazırlanması

Sempozyuma gönderilen bildiri özetlerinin tam metinleri Bioenergy Studies dergisinde yayınlanabilecektir. İngilizce olarak yayınlanan Bioenergy Studies dergisinde yayınlanan tüm makaleler açık erişimlidir ve yayınlara online olarak ücretsiz olarak erişilebilmektedir.

Dergide;
 

 • Araştırma Makaleleri
 • Derleme Makaleler
 • Kısa Makaleler
 • Teknik Notlar  yayınlanmaktadır.


Araştırma makaleleri, tablolar ve şekiller dahil olmak üzere 20 sayfayı geçmemelidir.
Derleme makaleleri tablolar ve şekiller dahil 30 sayfayı geçmemelidir.
Kısa makaleler ve teknik notlar tablolar ve şekiller dahil 10 sayfayı geçmemelidir.

Makalelerin Hazırlanması
Bir makalenin yayınlanmak üzere sisteme yüklenmesi, sunulan çalışmanın ve sonuçların başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak üzere sunulmadığını ve yayının tüm yazarlar tarafından onaylandığını ima eder.
Ana Metin (adlar ve adresler dahil değil)
Ana belge genellikle aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

 • Makalenin başlığı
 • Sayfa sayısı
 • Tablo Sayısı
 • Şekil Sayısı
 • Özetler:
 • Araştırma makalelerinde 200 kelimeyi,
 • Derleme makalelerinde 300 kelimeyi,
 • Kısa makaleler ve Teknik Notlarda ise 100 kelimeyi geçmemelidir.
 • Özetin altına başlıkta yer almayan üç ile beş arasında anahtar kelime yazılmalıdır.
 • Özet yalnızca İngilizce olmalıdır.
 • Giriş
 • Materyal ve Yöntem
 • Sonuçlar ve Tartışma (Deneysel çalışmayı bildiren makalelerde, “Sonuçlar” ve “Tartışma” bölümleri birleştirilebilir; ancak, yazarlar tartışma bölümünün devamlılığı daha iyi olduğunu düşünürlerse bölümler daha fazla başlık ile alt bölümlere ayrılabilir.)
 • Sonuç
 • Teşekkürler
 • Referanslar
 • Tablolar
 • Rakamlar
 • Öne Çıkanlar *

*Önemli noktalar, okuyuculara makalenizin ana bulgularına bir bakışta genel bir bakış sağlayan üç ila beş sonuç odaklı nokta ile temsil edilmelidir. Sonuçların kısa ve ilgi çekici bir parçasını temsil etmelidirler. Önemli noktalar, boşluklar dahil en fazla 90 karakter içermelidir.
Referans
Referans vermek için APA Citation kılavuzlarının 7. Sürümü kullanılmalıdır.
Teşekkür Bölümü
Yazarlardan sunulan araştırma için yararlandıkları tüm mali destek kaynaklarını tanımlamaları istenmektedir.
Başlık sayfası

 • Yazarların tam adları, sorumlu yazarın adından sonra bir yıldız işaretiyle konulmalıdır,
 • Yazarların bağlantıları ve posta adresleri, sorumlu yazarın e-posta adresi dahil edilmelidir,
 • Yazarların ORCID Linkleri yazılmalıdır,
 • Sorumlu yazarın telefon numarası yazılmalıdır.

Tablolar
Tablolar rakamlar(1, 2, 3, …) ile numaralandırılmalı ve her tablo ayrı bir sayfada gösterilmelidir. Tablonun başlığı tablonun üstüne yazılmalıdır. Tablo öğeleriyle ilgili açıklamalar tablonun altına yazılmalı ve yıldız işareti(*) ile belirtilmelidir. Tablolar normal MS Word formatında hazırlanmalıdır (şekil olarak sunulan veya elle yazılmış tablolar kabul edilmeyecektir).
Şekiller
Şekiller, her bir şekil ayrı bir sayfada gösterilecek şekilde rakamlar (1, 2, 3, …) ile ardışık olarak numaralandırılmalıdır. Şeklin başlığı ve şekil öğeleriyle ilgili açıklamalar şeklin alt kısmında yer almalıdır.

 • Tablolar ve Şekiller metinde arka arkaya gösterilebilir.
 • Tablolar ve Şekiller makale dosyasında yer almalı ve makalenin sonunda verilmelidir. Orijinal dosyalar da çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla ayrı olarak yüklenmelidir.
 • Şekiller minimum 300 dpi çözünürlüğe sahip olmalıdır.

Telif Hakkı İzin Formu
Gönderim işlemi sırasında yazarlar, sorumlu yazar tarafından imzalanması gereken “Telif Hakkı İzin Formu” doldurulmalıdır.
Yazar (lar) bu from ile aşağıda yer alan maddeleri garanti eder:

 • Gönderilen makale kendi orijinal eseridir;
 • Tüm yazarlar çalışmaya önemli bir şekilde katkı sağlamışlarıdır ve çalışmanın kamu sorumluluğunu almaya hazırlardır;
 • Tüm yazarlar makaleyi sunulduğu şekliyle görmüş ve onaylamıştır;
 • Makale yayınlanmamıştır ve başka bir yere yayınlanmak üzere gönderilmemiştir veya değerlendirilmemiştir;
 • Makalede yer alan metin, resimler ve diğer materyaller, herhangi bir kişinin mevcut telif hakkını veya diğer haklarını ihlal etmez;
 • Bioenergy Studies dergisi, herhangi bir format veya ortamda sınırsız, dünya çapında, geri alınamaz, telifsiz yayınlama, kullanma, dağıtma, lisans verme, iletme, sergileme, sergileme, kaydetme, saklama, tercüme etme, sayısallaştırma, yayınlama, çoğaltma ve arşivleme hakkına sahiptir.

Makale Gönderimi
Bioenergy Studies dergisinde reddedilen makalelerin yeniden gönderilmesi durumunda:
Yazarlar, değişiklikleri ve hakemlerin yorumlarına verilen yanıtları Niyet Mektubu bölümünde verilmelidir. Aksi takdirde makale doğrudan reddedilecektir.
Her türlü makalenin Bioenergy Studies dergisine gönderilmesi tamamen çevrimiçi olarak, Online Gönderi & Gözden Geçirme Sistemi üzerinden yönetilmektedir. Gönderim sürecinde, yazarlar gerekli tüm belge ve bilgileri yüklerken adım adım yönlendirilecektir. Editörün kararının bildirilmesi ve revizyon talepleri dahil tüm yazışmalar e-posta ile gönderilir.
Hakem Önerileri
Çevrimiçi Gönderi Sistemindeki Niyet Mektubu bölümünde en az 3 hakemin adlarını ve kurumsal e-posta adreslerini belirtiniz.
Bioenergy Studies dergisine makale gönderen yazarlardan ileride hakem olmaları istenebilir.
Hakem Değerlendirmesi
Makalelerin değerlendirmesinde en az iki hakemden oluşan çift kör hakemli bir inceleme sistemi kullanılır.
Editörler, makaleleri aşağıdaki durumlarda hakem değerlendirmesi olmaksızın reddetme hakkına sahiptir:

 • Derginin kapsamı dışında kalan bir konu olması durumunda,
 • Teknik değerden yoksun olması durumunda,
 • Çelişkili sonuçlar sunması durumunda,
 • Kötü yazılmış olması durumunda,
 • Bilimsel bir suistimal vakasını temsil ediyor olması durumunda,
 • Dergi çok fazla gönderi var ise editörler hakem değerlendirmesi olmaksızın makaleleri reddetme hakkına sahiptir.
 • ditörler, makalelerin kabulü veya reddi ile ilgili nihai karardan sorumludur.

Gönderim kontrol listesi
Zaman kaybetmemek için lütfen bu listeyi dikkatlice kontrol ediniz:

 • Bioenergy Studies dergisinde reddedilen makalelerin yeniden gönderilmesi durumunda, değişiklikler ve hakemlerin yorumlarına verilen yanıtlar Niyet Mektubu bölümünde verilmelidir.
 • Telif Hakkı İzin Formu, sorumlu yazar tarafından eklenir, doldurulur ve imzalanır (pdf veya jpeg formatında)
 • İngilizce Başlık, Özet ve Anahtar Kelimeler yazılmalıdır.
 • Özet 200 kelimeyi geçmemelidir (derleme makalelerde 300 kelime, kısa raporlar ve teknik notlar için 100 kelimeyi aşmamalıdır)
 • Üç ile beş anahtar kelime (başlıkta gösterilmemiş) özetin altında listelenmiştir.
 • Yazım ve dilbilgisi kontrol edilmelidir
 • Ana belge; Özet, Giriş, Materyaller ve Yöntemler, Sonuç, Tartışma ve Referanslar dahil 1,5 satır aralığı ve 25 mm kenar boşluklarıyla yazılmalıdır.
 • Yazı tipi ve yazı tipi boyutu 12 pt Times New Roman’dır ve makale boyunca 1,5 satır aralığı ile yazılmalıdır
 • Tüm kısaltmalar ilk bahsedildiği anda tanımlanmalıdır.
 • Ana belge isimleri ve kurumları içermemelidir (çift kör hakemli inceleme sistemine uygun olarak)
 • Başlık sayfası, yazarların tam olarak yazılmış adlarını içermelidir
 • Başlık sayfası, İngilizce olarak yazılan yazar adreslerini içermelidir
 • ORCID bağlantıları başlık sayfasına eklenmelidir
 • Teşekkürler başlık sayfasında verilmelidir
 • Yüzde işareti sayıdan sonra boşluk olmadan yazılmalıdır (53%)
 • Ondalık sayılar virgülle değil ondalık noktalarla gösterilir (ör. 10.24)
 • et al. İtalik olarak yazılmalıdır (et al.)
 • Türlerin adları gibi Latince terimler italik olarak yazılmalıdır (ör. Oncorhynchus mykiss)
 • Derece sembolleri, Semboller menüsünden eklenir ve üst simge ‘o’ harfi veya ‘0’ rakamı değildir
 • Çarpma sembolü küçük “x” harfleri değil çarpma sembolü kullanılır (×)
 • Sayılar ve birimler (ör. 3 kg) arasına ve sayılar ile matematiksel simgeler (+,?, ×, =, <,>) arasına boşluklar eklenmelidir, ancak sayılar ve yüzde simgeleri arasına boşluk eklenmemelidir (45%)
 • Önemlilik derecisi seviye; “P <veya P>” italik ve büyük harfli olarak yazılmalıdır
 • Makalede tablolar ardışık olarak adlandırılır (eğer varsa)
 • Makalede şekiller ardışık olarak adlandırılır (eğer varsa)
 • Yayınlanmamış referanslara (proje raporları vb.) atıfta bulunulmaz veya alıntı yapılmaz
 • Referanslar, talimatlarda gösterilen stilde alfabetik sırayla listelenmelidir
 • Kaynaklara APA-7’ye göre atıf yapılmalıdır
 • DOI Referans bağlantıları belirtilmelidir (eğer varsa)
 • Dergi başlıklarının tam adları referans listesinde verilmelidir
 • Dergide tüm sayfalar ve satırlar numaralandırılmalıdır
 • Dergide Bölümler numaralandırılmalıdır
 • Varsa, tablolar ve şekiller ana belgeye dahil edilmelidir. Ayrıca çevrimiçi başvuru sistemi aracılığıyla ayrı olarak yüklenmelidir.

Yazar değişiklikleri
Yazarlardan, makalelerini göndermeden önce yazarların listesini ve sırasını dikkatlice düşünmeleri ve orijinal gönderi sırasında yazarların kesin listesini vermeleri beklenir. Yazar listesine yazar adlarının eklenmesi, silinmesi veya yeniden düzenlenmesi, yalnızca makale kabul edilmeden önce ve yalnızca dergi Editörü tarafından onaylanırsa yapılmalıdır. Böyle bir değişikliği talep etmek için, Editör, ilgili yazardan aşağıdakileri talep etmektedir: (a) yazar listesindeki değişikliğin nedeni ve (b) tüm yazarlardan eklemeyi, silmeyi veya yeniden düzenlemeyi kabul ettiklerine dair yazılı onaylarını (e-posta, mektup).  Yazarların eklenmesi veya çıkarılması durumunda, bu, eklenen veya kaldırılan yazarın yazılı onayını talep eder.
Kabul Sonrası
Makale Bioenergy Studies dergisinde yayınlanmak üzere kabul edildiğinde, yazarlar, yayın sürecinde yer alan sonraki adımlar hakkında gerekli tüm bilgileri içeren bir e-posta bildirimi alacaklardır. Kabul edilen makaleler, e-posta ile gönderilecek olan bağlantı üzerinden takip edilebilir. Ön izleme, makale son haliyle yayınlanmadan önce düzeltmeler için yazara gönderilecektir.
Yazarlar, tüm yorumları e-posta ile info@bioenergystudies.org adresine göndererek Ön izleme olarak yayınlanan makaledeki tüm düzeltmeleri belirtmelidir.
Bioenergy Studies dergisi, bir makalenin bilimsel içeriğinde ciddi sorunlar olduğu veya derginin yayın politikalarının ihlal edildiği anlaşılırsa, makaleyi kabul edildikten sonra bile reddetme hakkını saklı tutar.
Sosyal Medya Paylaşımı
Kabul edilen makalelerin yazarlarından, makalenin tanıtımını artırmak için sosyal medya hesaplarımızda makale bilgilerini paylaşmak için kullanılacak çalışmayı sunan en fazla 3 fotoğraf ve 1 video (~ 60 saniye) sağlamaları istenecektir.
Video klipler için tercih edilen format MP4’tür (maksimum dosya boyutu 200 MB’a kadar) ve fotoğraflar için tercih edilen format JPEG, GIF veya PNG’dir (resim başına maksimum dosya boyutu 5MB ve hareketli gif’ler için 3MB’dir).
Lütfen fotoğrafları ve videoları info@bioenergystudiessymposium.org adresine e-posta ile gönderin.
Yazar hakları
Yayınlanan makalelerin yazarları (ve / veya işverenleri veya kurumları), önceden izin alarak yayınlanan çalışmaları yeniden kullanmak için belirli haklara sahiptir.


Dergi ile daha detaylı bilgiye ( İzin Talep formu, Telif Hakkı İzin Formu) ve yazım kurallarına  derginin web sayfasından ulaşabilirsiniz.